Witamy na naszej stronie

Witamy w ponad 120-letniej pabianickiej "Jedynce". Nasza placówka pragnie zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki oraz wszechstronnego rozwoju. Czynimy wszystko, aby Państwa pociechy czuły się w szkole bezpieczne, a środowisko było im przyjazne. Zapewniamy fachową opiekę wysoce wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem, efektywnie kształcąc i wychowując Państwa dzieci.
Kadra Pedagogiczna

 

Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1 Szkoła Podstawowa Numer 1
« powrót

Konkurs na księgowego SP1

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi w Pabianicach

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Pabianicach ogłasza nabór na stanowisko – główny księgowy.

1. Miejsce pracy –  Szkoła Podstawowa  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi   im. K. Promyka,

ul.  Pułaskiego 22/24, 95-200 Pabianice

2. Wymiar czasu pracy –  0,5 etatu

3. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas

nieokreślony

 

4. Wymagania konieczne w stosunku do kandydata:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

5) spełnia jeden z poniższych warunków

• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub

• ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub

• uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub

• ekonomiczne studia podyplomowe

i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

• lub ukończył średnią, policealną albo pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada 6-letnią praktykę w księgowości

6) zna księgowość budżetową

7) zna przepisy z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy

o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy dotyczące prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela.

 

5. Wymagania dodatkowe:

1) biegła obsługa komputera w zakresie Microsoft Office, Microsoft Excel

2) znajomość pakietu programów komputerowych firmy Vulcan: Płace Optivum

oraz Kadry Optivum , programów EWKA i FAKTURY firmy SPUTNIK

3) znajomość programu Płatnik

4) RIO Grande  – do spraw sprawozdawczości statystycznej , SIO

5) posiadanie następujących cech osobowości: poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość, dyskrecja, punktualność, sumienność, bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.

 

6. Główne zadania na stanowisku:

1) prowadzenie obsługi finansowej, księgowej, płacowej  Szkoły Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

3) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

5) współtworzenie projektu budżetu i bieżąca kontrola realizacji wydatków,

6) współtworzenie projektów przepisów wewnętrznych,

7) opracowywanie rozliczeń i sprawozdań finansowych,

8) należyte i terminowe sporządzanie list płac oraz naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

9) kontrola nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,

10) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy głównego księgowego.

Szczegóły określi zakres odpowiedzialności i uprawnień.

 

7. Warunki pracy:

W  szkole Podstawowej  nr 1 w Pabianicach pracownik wykonuje czynności i charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera do 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze, w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to : zestaw komputerowy , meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek  nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Godziny pracy do uzgodnienia z dyrektorem

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1) CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.923 ze zm.” i list motywacyjny,

2) kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt. 4,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę w księgowości,

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, osobiście w sekretariacie  Szkoły  w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul.  Pułaskiego 22/24, 95-200 Pabianice

z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”

 

Aplikacje niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 27.04.2018 r. o godz. 11.00

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi  im. K. Promyka  w Pabianicach 

Anna Leśniak